Coronamesuren um Camp

Stand: 24.07.2020

Fir der momentaner Situatioun gerecht ze ginn an ee Maximum un Vigilance ze praktizéiere wäerten:

   • All Participant muss eng nei a komplett Fiche médicale ofginn.
   • All Participant muss sech um Ufank vum Camp gesond fillen.
   • Et ass recommandéiert en Test 48h virum Camp ze maachen.
   • All mannerjärege Participant muss zousätzlech den Ziedel "ANNEXE UMELDUNGSSOUCHE" vun den Elteren ënnerschriwwen ofginn. Dëse kennt mat der leschter Invitatioun mat.
   • Mir wäerten e versaatenen Depart hunn, wou d'Eltere gebiede sinn hier Kanner nom Motto "Kiss and Go" ofzeginn.
   • Isolatioun vun eisem Grupp zu anere Gruppen. D.h mir wäerte keng Interaktioun mat aner Scoutsgruppen op der Campingsplaz hunn oder dëst esou wäit wei méiglech miniméieren.
   • Isolatioun vun eisem Grupp zu externe Léit. D.h. dass d'Kanner keng Interaktioun mat aner (externen) Persoune wäerten hunn.
   • Mir wäerten eis Participant no Branchen andeelen. D.h d'Wëllefcher , d'Scouten an d'Explorer wäerte gréisstendeels Programm fir sech a klenge Gruppe maachen.
   • Eis Branche wäerten eegestänneg fir sech a jeeweils 2 Patrulle/Unitéiten kachen, iessen a schlofen.
   • Eis Patrulle/Unitéiten wäerten hier eege Kichen hunn op der si am klenge Grupp kenne kachen esou wei vereenzelt Aktivitéite maachen.
   • Eis Patrulle/Unitéiten wäerten an getrennten Zelter schlofen. An enger Patrull/Unitéit si maximal 6 Kanner. D.h dass eis Zelter nëmmen zu 50% beluecht sinn.
   • De ganze Camp iwwer wäerten d'Participante fräien Zougrëff zu Desinfektiounsmëttel an/oder Seef mat fléissendem Waasser hunn.
   • E "mobile" Lavabo wäert nieft de Kichen opgeriicht ginn. Esou kennen d'Hänn ëfters gewäsch ginn.
   • Eise Programm ass esou konzipéiert, dass keen direkte Kierperkontakt néideg ass.
   • All Participant muss mindestens eng Mask dobäi hunn, fir falls mir d'Distanzreegelung zu externe Leit net kennen anhalen. (z.b am öffentlechen Transport)
   • Mir wäerte Flyer bei de Kichen an op den Toiletten ophänken, déi nach emol déi wichtegst Reegelen opweisen.
   • D'Sanitäre wäerten 1x/Dag nom Roulement gebotzt ginn.
   • Geduscht kann nëmmen an de jeeweilegen Zäitraim ginn. Esou verhënnere mir enke Kontakt mat den aner Gruppen.
   • Am Ufank vum Camp kritt all Participant nach emol sämtlech Reegelen erkläert.
   • Eis Cheffe wäerten de ganze Camp iwwer kucken a kontrolléieren, dass d'Reegelen agehale ginn.
   • Eis Cheffen hunn eng Formatioun zum Thema "COVID" vum Service national de jeunesse (SNJ) suivéiert.

Prozedur am Fall vun engem Verdacht:

  • Zu all Moment wäert en Isolatiounzselt zur Verfügung stoen.
  • Am Fall vun engem Verdacht, gëtt de Participant direkt isoléiert. Hei ass d'Droen vun der Mask esou wei en Ofstand vun mindestens 2 Meter zu all Moment anzehalen. E konkrete Chef gëtt ofgestallt fir sech em dëse Participant ze këmmeren. Och dësen dréit zu all Moment e Mask.
  • D'Eltere vum Kand kréien ugeruff a mussen hiert Kand siche kommen an en Covid-Test maache goen.
  • Falls den Test negativ ass:
      • dierf d'Kand erëm op de Camp zeréck kommen.
  • Falls den Test positiv ass:
      • Steet d'Kand esou wei d'Elteren ënner Quarantänn.
      • Seet de Chef de camp der Santé Bescheed. Si entscheeden iwwert de weidere Verlaf vum Camp.
      • Seet de Chef de camp der FNEL Bescheed.