Objets trouvés

Mir erënneren nach emol drun, dass all Kleedungsstéck vun äre Kanner am beschte Fall soll beschrëft sinn. Esou kenne mir iech är Saache gezielt zeréck ginn.

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53

57

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

54

58

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

55

59

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60