Beaver

Wichteg Informatioun:

Dir musst fir all Sortie, Weekend an Inlandscamp ëmmer eng Souche d'activité ofginn. Ouni déi däerfen mir äert Kand net mathuelen.

D' Souche kennt dir och digital ofginn! (Foto oder Scan)

D' Souche fannt dir hei: Souche d'activité

Bei Froen kennt dir Iech gären bei dem CC (Chef de colonie) mellen.