Beaver

Wichteg Informatioun:

Dir musst fir all Sortie, Weekend an Inlandscamp ëmmer eng Souche d'activité ofginn. Ouni déi däerfen mir Äert Kand net mathuelen.

D' Souche kënnt Dir och digital ofginn! (Foto oder Scan)

D' Souche fannt Dir hei: Souche d'activité

Bei Froe kënnt Dir Iech gäre beim CC (Chef de colonie) mellen.