Geschicht

Grënnung :

De Scoutsgrupp Caper Piwitschen ass offiziel den 11.4.1981 gegrennt gin, ennert der Initiative vum deemolege Burgermeeschter vu Mamer, M. René Federspiel, dem Commissaire en Chef vun der FNEL, Mme Liz Gondoin-Goedert an dem Commissaire vun den Wellefcher vun der FNEL, M. Roland Gut. Den eichten Comité war ennert der Leedung vun der Mme Anita Reuter-Henkes, eng aal Cheftaine vun den Campeuses bronzées.


Eischte Comité :

Den eischte Comité vum neien Scoutsgrupp Caper Piwitschen huet sech folgenderweis zesummen gesaat: Anita Reuter, Présidentin; Roland Gut, Secrétaire; Paul Haas, Trésorier; Maisy Hertges, Paulette Nicolay, Paul Nicolay, Pit Nicolas, Fernand Weiland, Membren.

Den Ufank :

Vun Ufank un huet den neien Grupp aus der FNEL e ganz groussen Zouwues fonnt. An der eichter Wellefchersversammlung waren schons 49 Kanner aus der Capellener Geigend. Dei eischt Infrastructuren dei den Caper Piwitschen zur Verfügung stungen waren 4 Sell um leschten Stack vun der Primärschoul zu Capellen, 47 route d'Arlon. Hei war den Grupp bis 1991 ennerbruecht, ausser 1984 wou d'Caper Piwitschen kurzfristeg an engem Atelier vum H.M.C. zu Capellen seng Versammlungen oofgehalen huet well d'Schoul renoveiert gin ass.

No der Primärschoul, am Centre Culturel :

1991, sin d'Caper Piwitschen dun awer an deen neien Centre Culturel vu Capellen geplennert. Do huet de Grupp 3 Säll am Keller vun desem Centre Culturel an Usproch geholl.

Nom Centre Culturel, an hierem eegenen Chalet :

Säit 2003 sin mir elo am Chalet hannert den Tennisfelder op der Cap. Hautesdaags zielt den Grupp iwwert 150 aktiv Memberen an wiesst sait den leschten Joeren bestänneg emmer mei un. Nierft den Scoutsaktivitéiten sinn mir och um kulturellen a sozialen Plang aktiv. Mir sinn ëmmer bereed ze hellefen wann eisen Kalenner et erlabt.


Aktuelle Comité :

Am aktuelle Comité sinn:

Président :

Michel Ruppert

Sekretär :

David Burg

Trésorier :

Anne Weis

Membres :

Pouss Blau

Paul Haas

Claudine Meyer

Eric Welter

Anne Groff

Steffen Troch

Raymond Seburger

Damiano Schettini

Corinne Spoden

Hengi Schreiner

Cathy Meyer

Kai Rost

Pol Hermes

Tina Agosta

Luc Krier